Privacy Policy

Algemeen

Finco Management BV, met maatschappelijke zetel Noorderlaan 79 bus 8, 2030 Antwerpen heden actief onder het ondernemingsnummer BE0786509949, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijhorende uitvoeringsbesluiten en toekomstige wijzigingen hierop, zorgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Email: info@finco.be

Contactpersoon bij vragen over privacybescherming
Finco Management is bereikbaar via info@finco.be

Waarom een privacyverklaring

Met deze privacyverklaring licht Finco Management BV u toe welke persoonsgegevens er verzameld worden, waarom persoonsgegevens verzameld worden, hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt en hoe er veilig mee omgesprongen wordt. Verder verduidelijkt deze privacyverklaring hoe u inspraak hebt en hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen.

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige, voormalige en toekomstige klanten, alsook op alle bezoekers van www.finco.be, die Finco Management BV als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Wat betekent ‘verwerken van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder het ‘verwerken van persoonsgegevens’ wordt verstaan elke verwerking van informatie over een identificeerbare natuurlijke persoon. Het begrip “verwerken” is uitgebreid en dekt onder andere -al dan niet uitgevoerd via een geautomatiseerde procede- het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikkingstellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Gebruikersgegevens:
Aan de hand van gebruikersgegevens wordt u geidentificeerd om vervolgens contact met u op te nemen. Gebruikersgegevens worden verzameld wanneer;

  • u op onze website het contactformulier invult. Uw naam, e-mailadres, boodschap, IP-adres en het tijdstip van verzenden worden veilig opslagen. Dit is noodzakelijk om op een correcte en efficiente manier contact met u te kunnen opnemen.
  • u onze nieuwsbrief leest. We verzamelen statistieken via Mailchimp. Het gaat hier om informatie over uw browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Waarom verwerken we persoonsgegevens

Finco Management BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder om u te informeren.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wanneer u ons een vraag stelt.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Analytische cookies bewaren de statistieken van een website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Wanneer u naar deze website surft worden bepaalde gegevens van uw bezoek bewaard in statistieken van Google Analytics, waaronder onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. Deze statistieken worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers te analyseren. De statistieken zijn volledig anoniem. Google Analytics maakt gebruik van volgende cookies:

  • _GA (bewaartermijn 2 jaar)
  • _GAT (bewaartermijn 24 uur)
  • _GID (bewaartermijn 1 minuut)

Wie heeft er toegang tot uw data

Data die worden opgeslagen via de website zijn enkel toegankelijk voor websitebeheerders van Finco Management BV die beschikken over een beveiligde login. Enkel websitebeheerders hebben toegang tot de beheeromgeving van de website.

Hoe worden gegevens beveiligd

Finco Management BV neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt periodiek geupdatet en beveiligd. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer u klant bent bij Finco Management BV worden uw contact- en facturatiegegevens opgeslagen om de onderlinge samenwerking vlot te laten verlopen. Onze medewerkers hebben eveneens toegang tot uw gegevens, strikt wanneer dit nodig is om verwerking uit te voeren die beschreven werd in deze privacyverklaring. Globaal genomen verstrekt Finco Management BV uw persoonsgegevens niet aan derden. Dit gebeurt enkel wanneer dit nodig zou zijn voor de uitvoering van onze onderlinge overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet misbruikt voor commerciële doeleinden van derden, noch doorverkocht aan derden.

Welke rechten heeft u?

Recht op toegang
U kan op ieder moment vragen of er al dan niet persoonsgegevens van uw persoon verwerkt worden, en als ze verwerkt worden, om die gegevens in te zien en gedetailleerde informatie te ontvangen.

Recht op verbetering
U bent gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren, alsook alle onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. Om uw gegevens up-to-date te kunnen houden wordt er u gevraagd wijzigingen te melden.

Recht op gegevenswissing
U hebt het recht, om zonder redelijke vertraging, uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen binnen 30 dagen, met het recht die gegevens aan een andere onderneming over te dragen.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Finco Management BV.

Recht om toestemming in te trekken
U hebt het recht om toestemming van verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, evenwel zonder dat dit afbreuk kan doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voor intrekking werd gegeven.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Uw gegevens worden drie jaar lang bewaard. Na deze periode worden uw gegevens uit de systemen verwijderd. Indien er echter grond is om te geloven dat uw gegevens voldoen aan uitzonderingen uit het recht op gegevenswissing, zullen uw gegevens niet verwijderd worden.

Privacyverklaring is steeds aanpasbaar

Finco Management BV heeft steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen indien dat nodig zou zijn. Om die reden is het belangrijk om regelmatig deze pagina te bekijken. U raadpleegt momenteel de meest recente versie van onze privacyverklaring. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 2 juni 2022.

Hoe kan u ons bereiken

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen via info@finco.be.

Een officiële klacht indienen. Waar kan u terecht?

Wanneer uw verzoek niet optimaal kon behandeld worden, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via www.privacycommission.be/nl/contact.